Verbinder

Verenigingen functioneren goed als alle belanghebbenden (directie, bestuur, Raad van Toezicht en de leden) het gevoel hebben hun rol naar behoren te kunnen invullen en zij, op de hun geëigende – directe of indirecte – wijze, een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het verwezenlijken van doelstellingen. Dat is niet altijd het geval. Het gebeurt regelmatig dat een van de partijen zich gehinderd voelt in de taakuitoefening en meent de haar toebedachte rol niet goed uit te kunnen voeren. Overleg zou in een dergelijke situatie uitkomst bieden, maar de weg naar een vruchtbare samenwerking ligt niet altijd open. Communicatie en informatievoorziening kunnen gehinderd worden door persoonlijke banden en het gebrek aan afstand, door afhankelijkheid, het ontbreken van specifieke kennis of onduidelijkheid over de afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid. In dat geval kan de inzet van een derde onafhankelijke partij uitkomst bieden.

Noordam & De Vries is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van ‘wat er leeft’ binnen (sub)culturen en kan als ‘intermediair’ een rol spelen in het herstellen van de het onderlinge vertrouwen, door de dialoog met betrokken partijen aan te gaan, inzicht te krijgen in de onderliggende beweegredenen, de (communicatieve of culturele) knelpunten te inventariseren en vast te stellen waar raakvlakken en de gemene deler gevonden kunnen worden.